Garančný fond

Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.

Koľko je v Garančnom
fonde práve teraz?

1.200.000 €

A jeho výška stále rastie!

Zinc Euro, a.s. Odvádza do Garančného fondu každý mesiac 20% z výšky všetkých uhradených splátok dlžníkov.

Hneď na začiatku spoločnosť Zinc Euro, a.s. Vložila prvý milión eur do Grančného fondu zo svojich vlastných prostriedkov a jeho výška stále rastie, pretože Zinc Euro, a.s. Odvázda do Garančného fondu každý mesiac 20% z výšky všetkých uhradených splátok dlžníkov.

Týmto Zinc Euro, a.s. Umožňuje všetkým investorom bezpečne investovať do pôžičiek. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.

Týmto si Vás zároveň dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že s výnimkou poskytnutia plnenia z garančného fondu za podmienok stanovených našou spoločnosťou pri jeho prevádzkovaní, nie je vaša investícia zabezpečená a týmto upozorňujeme na riziká spojené s investovaním.

Prečo bol vytvorený Garančný fond?

Garančný fond bol vytvorený, aby každý investor mal istotu návratnosti svojej investície. V záujme snahy o ochranu predovšetkým menších investorov vo forme zabezpečenia návratnosti nimi vložených investícií, spoločnosť Zinc Euro založila v začiatku svojho pôsobenia Garančný fond aj napriek skutočnosti, že povinnosť jeho zriadenia nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu.

Vytvorením tohto fondu z vlastných prostriedkov Zinc, majú investori väčšie istoty a žiadatelia o pôžičku férovejšie podmienky.

Zinc Euro, a.s. Pristupuje k prijímaniu investícií a napĺňaniu žiadostí o pôžičky veľmi zodpovedne, pretože ručí vlastným vkladom do Garančného fondu vo výške 1 milión eur a jeho výška stále rastie priamoúmerne množstvu nových pôžičiek, keďže každý mesiac Zinc Euro, a.s. Odvádza do Garančného fondu 20% z výšky všetkých uhradených splátok dlžníkov. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.

Ako garančný fond funguje?

Garančný fond kryje istinu investície pri omeškaných a neuhradených splátkach. Každá investícia je vždy rozdelená medzi čo najväčší počet dlžníkov.

Pokiaľ je niektorý z dlžníkov so splátkou v omeškaní viac ako 90 dní, tak investorovi Garančný fond vyplatí zostatok istiny, ktorú mal daný dlžník splatiť. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.

Príklad:

Investícia vo výške 500 €. Počet dlžníkov ku danej investícii je napríklad 50, čiže po 10 € požičaných pre jedného dlžníka. Dlžník XY je v omeškaní hneď so svojou prvou splátkou viac ako 90 dní a jeho splátka pre investora je napríklad vo výške 2 €. Zostatok celej nesplatenej istiny, čiže čiastka 10 € je po splnení podmienok vyplatená investorovi z Garančného fondu. Na to, aby Zinc Euro, a.s. Mohol vyplatiť túto čiastku z Garančného fondu, musia byť splnené dva jednoduché kroky, ktoré sú popísané v odseku nižšie – Postup vyplatenia z Garančného fondu.

Ak bude mať investor aj na ďalších svojich investíciách dlžníkov, ktorí budú v omeškaní, bude to vyplatené z Garančného fondu, maximálne však do celkovej výšky 1 000 €. Keďže investorovi z Garančného fondu už bolo vyplatených 10 €, tak ostáva ešte 990 €, ktoré môžu byť v prípade plnenia vyplatené z Garančného fondu.

Postup vyplatenia z Garančného fondu.

O tom, že niektorý z vašich dlžníkov je v omeškaní máte aktuálny prehľad v detailoch jednotlivých investícií v časti Moja zóna. Pri omeškaní úhrad splátok viac ako 90 dní vás budeme informovať telefonicky, alebo písomne. Na to, aby vám Zinc Euro, a.s. Mohol vyplatiť z Garančného fondu stačia dva jednoduché kroky. 1. Podpísanie zmlúv, ktoré Vám Zinc Euro, a.s. Pošle poštou a odošlete ich späť na našu adresu v návratnej obálke. Poštovné neplatíte. Bez týchto podpísaných zmlúv a doručených späť do Zinc Euro, a.s. Vám Zinc Euro, a.s. Nemôže zákonnou cestou vyplatiť zostatok nesplatenej istiny. 2. Následne v časti Investície v Moja zóna potvrdíte súhlas s postúpením pohľadávky a Zinc Euro, a.s. Vám vyplatí celý nesplatený zostatok istiny od daného dlžníka v omeškaní. Detailný popis, kedy Garančný fond rezervuje finančné prostriedky pre investora a kedy vypláca už celú nesplatenú istinu zostatku pôžičky:
 • Dátum splatnosti
  splátka A
 • Splátka v omeškaní
  do 30 dní
 • Splátka v omeškaní
  30 – 90 dní
 • Splátka v omeškaní
  nad 90 dní

Dlžník zaplatí splátku do dátumu splatnosti

Istina aj s úrokom sa pripíšu na účet Investora do sekcie Voľné financie.

Dlžník zaplatí splátku do 30 dní od dátumu splatnosti

Istina aj s úrokom sa pripíšu na účet Investora akonáhle dlžník splátku uhradí.

Dlžník je v omeškaní v období od 30 do 90 dní od dátumu splatnosti

V prípade, že je dlžník v omeškaní splátok od 30 do 90 dní, nastane rezervácia nesplatenej istiny v Garančnom fonde v prospech investora. Táto informácia sa zobrazí v časti Moja zóna v sekcii Účet.

Dlžník je v omeškaní platby viac ako 90 dní

Nastáva aktivácia Garančného fondu: výška nesplatenej istiny bude Investorovi vyplatená z Garančného fondu. Prostriedky budú pripísané do Voľných financií na účet Investora v časti Moja zóna / Účet. Všetky úhrady z Garančného fondu budú zobrazené aj v detaile jednotlivých investícií, v stĺpci Uhradené z Garančného fondu. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.

Čo, ak sa omeškanie platby stane na konci obdobia investície?

Automaticky nastáva aktivácia Garančného fondu a na účet Investora bude vyplatená výška nesplatenej istiny z prostriedkov v Garančnom fonde. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.

Zodpovednosť pri schvaľovaní pôžičky

Zinc Euro, a.s. Je zodpovedný za dôveru, ktorú prejavili klienti investovaním peňazí cez Zinc. Stále má na pamäti, čo je jeho úlohou a preto využíva všetky dostupné technické a informačné prostriedky, aby bola zaistená bezpečnosť a čo najvyššiu výnosnosť peňazí Investora.

Ako prvý nástroj ochrany výnosov investorov je Zinc Euro, a.s. Skóring systém, ktorý je prísnejší ako v bankách. Súčasťou skóringového systému sú aj už spomínané dostupné technické a informačné prostriedky, pomocou ktorých si Zinc Euro, a.s. Overuje platobnú históriu žiadateľov o pôžičku a ich súčasné finančné zázemie.

Keďže je známa finančná situácia žiadateľov, v Zinc Euro, a.s. Vieme odhadnúť ich momentálne možnosti a budúcu schopnosť splácať pôžičku, teda vieme určiť finančné skóre žiadateľa. Splátky pôžičiek môžu zaťažiť príjem dlžníkov iba z malej časti, aby aj v prípade neočakávaných situácií zvládali splácanie s ľahkosťou a nepociťovali tieto splátky ako veľkú záťaž aj v budúcnosti. Toto opatrenie samozrejme slúži aj ako základná ochrana výnosov investícií.

Aktívna ochrana pred nesplácaním

Ďalšou súčasťou ochrany je aj vyhľadávanie, kontrola, riadenie a aktívna práca s neplatičmi. Na základe kontrol splácania pôžičiek a vyhodnocovaní získavame v Zinc Euro, a.s. Informácie, ktoré umožňujú včas reagovať a pracovať s potenciálnym neplatičom a zvrátiť tento stav. To umožňuje predchádzať nesplácaniu pôžičiek.

Bezpečnosť vďaka diverzifikácii

Jeden investor nikdy neinvestuje celú výšku investície iba do jednej pôžičky. Každá investícia je rozdelená medzi čo najväčší počet dlžníkov, ktorí prešli našim prísnym procesom schvaľovania, aby investorove peniaze zarábali bezpečne.

Ako sú nespárované investície a došlé splátky, teda voľné financie v Zinc Euro, a.s. Chránené?

Peniaze investora, ktoré ešte neboli spárované a odoslané žiadateľom o pôžičku, ako aj uhradené splátky pôžičiek, ktoré investor ešte znova neinvestoval, alebo nedal pokyn na ich odoslanie na svoj bankový účet, sú na bankových účtoch Zinc. Sú zobrazované v sekcii Voľné financie v časti Moja Zóna, kde môže s nimi disponovať iba investor.

Automatizované procesy

Automatizované procesy umožňujú spracovať rutinné úkony pomocou vyvinutého softvéru v Zinc Euro, a.s. A na základe spracovania základných úkonov prideliť prvotné skóre žiadateľa. Toto opatrenie umožňuje rýchle spracovávanie žiadostí. Dbáme na vysokú profesionalitu a kvalitu nášho tímu v Zinc, na ich skúsenosti, dôslednosť, čestnosť a kvalifikovanosť. Všetko sa stále mení a vyvíja. To platí aj pri vyhodnocovaní a riešení podmienok schvaľovania, prideľovania a úprav skóre žiadateľov o pôžičku. V Zinc Euro, a.s. O tom vieme a preto stále v pravidelných týždenných intervaloch vyhodnocujeme vývoj pôžičiek a rizikových faktorov aj pod dohľadom vedenia Zinc Euro a.s.

Bezpečnosť portálu Zinc

Všetky dáta sú uložené bezpečne mimo prístupu z internetu. Používame tie najbezpečnejšie a vždy aktualizované antivírusové softvéry a firewally. Webové prostredie a spracovávané dáta sú zabezpečené prostredníctvom šifrovacích zariadení. Dôveryhodnosť web stránky zabezpečuje SSL certifikát (Secure Sockets Layer), ktorý zabezpečuje kryptovanú komunikáciu medzi web stránkou a užívateľom. Technológia SSL ako súčasť HTTPS protokolu chráni všetky informácie, ktoré sú vymieňané medzi web stránkou a jej návštevníkmi. Využitie HTTPS protokolu slúži aj na ochranu citlivých dát. SSL certifikát umožňuje šifrovanie dát na ceste medzi užívateľom stránky a serverom, kde je stránka umiestnená, pričom je aj identifikátorom vlastníka certifikátu. Zabezpečenie pomocou SSL certifikátu rozpoznáte podľa ikony zámku v hornej lište vášho internetového prehliadača a podľa označenia HTTPS protokolu (súčasť URL v adresnom riadku prehliadača). Ak by sa aj podarilo prekonať všetky naše zabezpečenia, vaše voľné finančné prostriedky, teda peniaze ešte neinvestované, alebo došlé splátky sa nachádzajú na účte v banke. Banky majú tiež svoju ďalšiu úroveň ochrany, aby nedošlo k neoprávnenému prevodu a samozrejme, že sú aj proti takýmto prevodom chránené. Ďalšou úrovňou ochrany peňazí investorov je po zadaní príkazu na úhradu tento príkaz overovaný verifikačnou sms a následne ešte aj operátormi v Zinc. Až následne prebieha prevod na účet. Bankový účet investora môže byť len jeden a to ten, z ktorého boli prevedené peniaze na investíciu alebo na iný účet, ktorý prešiel overením.

Máte otázku?

Napíšte nám na inves[email protected]

Zavolajte nám na +421 52 78 77 901

Vaše peniaze zarábajú tu